Informació addicional sobre la nostra política de protecció de dades.
Comú a tota la informació:
1. Qui es responsabilitza del tractament de les teves dades?
            1.1. Responsable del Tractament:
● Residència Llar Roser S.L.
● B63404180
● Carrer Europa, 73, CP 08228 FONTS, ELS (TERRASSA), Barcelona
● 935769866
● llarroser@yahoo.es

2. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixen o no. En aquest sentit, tens dret a sol·licitar:
● Accés: la persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que el concerneix, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.
● Rectificació: la persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen o al fet que es completin aquells que fossin incomplets.
● Supressió: la persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals; en tot cas la supressió estarà subjecta als límits establerts en la norma reguladora.
● Limitació del seu tractament: la persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal.
● Oposició al tractament: En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones que ens faciliten les seves dades podran oposar-se al tractament d’aquests. L’entitat deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
● Dret a la portabilitat de les seves dades: la persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, aquells que hagi facilitat a la persona responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, així com a transmetre’ls a qualsevol una altra persona que pugui ser responsable del tractament.
Pot exercir els referits drets dirigint-se a la persona responsable. Per a això, pot utilitzar les dades de contacte facilitats a l’inici del present document.
Si desitja obtenir informació addicional respecte a l’exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Així mateix, l’informem que, i si ho creu oportú, té el dret a retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En el cas que entengui que no s’han atès adequadament els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid o en www.agpd.es).
Qüestions específiques per a cada tractament:

Tractament de BRETXES DE SEGURETAT
3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
            – La gestió i notificació de bretxes de seguretat
4. Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.
5. Per què tractem les teves dades?
– Obligació legal del responsable
6. A quines persones es comunicaran les teves dades?
-Altres òrgans de l’administració pública.

Tractament de CONTACTES
3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
            – Gestionar i donar resposta a sol·licituds d’informació i pressupost, així com mantenir contacte amb finalitats professionals o empresarials amb les persones físiques, incloses les que representen a persones jurídiques, amb les quals l’entitat manté relació.
4. Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.
5. Per què tractem les teves dades?
            – Interès legítim del responsable
6. A quines persones es comunicaran les teves dades?
            – No se cedeixen dades a tercers.

Tractament d’EXERCICI DELS DRETS
3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

– Gestió de l’exercici dels drets contemplats en la legislació de protecció de dades i de les fulles de reclamacions
4. Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a resoldre les reclamacions.
5. Per què tractem les teves dades?
– Obligació legal del responsable
6. A quines persones es comunicaran les teves dades?
            -Altres òrgans de l’administració pública.

Tractament de PRESTACIÓ DEL SERVEI
3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
            – Prestació pròpia dels nostres serveis derivats de l’activitat, Gestió fiscal i comptable amb la finalitat de complir amb obligacions legals
4. Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.
5. Per què tractem les teves dades?
– Relació contractual per a l’execució d’un contracte
6. A quines persones es comunicaran les teves dades?
-Entitats sanitàries, Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Administració tributària.

Tractament de PROMOCIÓ DE L’ENTITAT
3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
            – Utilització de dades personals (imatge) mitjançant fotografies i material audiovisual, facilitats dins de la relació amb l’entitat, per a ser publicats en pàgina web i perfils en xarxes socials de l’entitat, filmacions destinades a difusió comercial, impressió en revistes o publicacions relacionades amb el nostre sector
4. Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.
5. Per què tractem les teves dades?
            – Consentiment de l’interessat
6. A quines persones es comunicaran les teves dades?
– No se cedeixen dades a tercers.

Tractament de PROVEÏDORS
3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
– Gestió de la relació comercial amb proveïdors.
4. Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.
5. Per què tractem les teves dades?
– Relació contractual per a l’execució d’un contracte
6. A quines persones es comunicaran les teves dades?
-Administració tributària, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals.

Tractament de RECURSOS HUMANS
3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
– Gestió del personal laboral de la nostra entitat, inclosa la prevenció de riscos laborals i el control horari
4. Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.
5. Per què tractem les teves dades?
– Obligació legal del responsable
– Interès legítim del responsable
– Relació contractual per a l’execució d’un contracte
6. A quines persones es comunicaran les teves dades?
-Altres òrgans de l’administració pública, Organismes de la seguretat social,Administració tributària, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
Encarregats del tractament de les dades:

Raó social CIF/NIF Direcció Telèfon
GrupoIWI Protección de Datos S.L. B18730390 Avenida Fernando de los Ríos, 11, PORTAL 2, Oficina 6, CP 18100 ARMILLA, Granada 958415736

Tractament de SELECCIÓ DE PERSONAL
3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
– Gestió de la relació amb els candidats a una ocupació en la nostra entitat
4. Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.
5. Per què tractem les teves dades?
– Consentiment de l’interessat
6. A quines persones es comunicaran les teves dades?
– No se cedeixen dades a tercers.

Tractament de VIDEOVIGILÀNCIA
3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
– Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions
4. Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.
5. Per què tractem les teves dades?
– Interès legítim del responsable
6. A quines persones es comunicaran les teves dades?
-Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Forces i cossos de seguretat.